Lịch sử đấu tranh của các chiến sĩ yêu nước và cách mạng nhà tù Côn đảo (1862 - 1975)

Bao gồm các tư liệu, sự kiện, nhân vật... liên quan đến các chiến sĩ cách mạng tại nhà tù Côn đảo qua các thời kỳ 1862-1930, 1930-1945, 1945-1954 và 1955-1975

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.777 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn