Principes Républicains de droit constitutionnel\

Sách giới thiệu 3 nguyên tắc trong luật Hiến pháp của Pháp đó là vấn đề tự do, bình đẳng, bác ái; các luật được phân tích dựa trên 3 cơ sở tự do: nguyên tắc phân chia quyền, Hiến pháp chặt chẽ, chế độ 2 viện, chuyên chế nghị viện; bình đẳng: công dân tự chủ, trong bầu cử; bác ái: sự phát triển của H...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Miche-Henry Fabre
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: k.nxb, 1984
Phiên bản:xb.lần thứ tư
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342 Pr311c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn