Droit constitutionnel et institutions politiques\

Sách giới thiệu những vấn đề cơ bản của luật hiến pháp, các thể chế chính trị, bầu cử và hệ thống bầu cử của Pháp; luật hiến pháp của các nước theo chế độ Mác xít và các nước thế giới thứ ba

Lưu vào:
Tác giả chính: Jean Gicquel
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Montchrestien, 1992
Phiên bản:xb.lần thứ 113
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.02 Dr428t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn