Droit parlementaire\

Sách giới thiệu những nét đặc trưng của pháp luật về tổ chức hoạt động của nghị viện, hiến pháp, quy chế; về nhiệm kỳ, tổ chức, phương thức hoạt động, thẩm quyền, các văn bản của nghị viện, thủ tục lập pháp và các thủ tục đặc biệt khác...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Pierre Avril
Đồng tác giả: Jean Gicquel
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Montchrestien, 1988
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.44 Dr428t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn