Lịch sử Tây Nam bộ kháng chiến 1955 - 1969. Tập 2

Khái quát lịch sử hào hùng trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ của quân và dân Tây Nam bộ giai đoạn 1955-1969

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7742 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn