Droit fiscal international\

Sách phân tích những quan niệm chung về luật thúê quốc tế và nêu ra những nguyên tắc chung về phân bổ các loại thúê, sự cần thiết của việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này

Lưu vào:
Tác giả chính: Bernard Plagnet
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Tardy Quercy, 1986
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.03 Dr428t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn