Sự tương đồng và khác biệt về quan điểm cách mạng Việt Nam giữa Hồ Chí Minh với quốc tế cộng sản Đông Dương những năm 1930-1941: Sách tham khảo

Phân tích cơ sở và nội dung sự tương đồng và khác biệt về quan điểm cách mạng Việt Nam giữa Hồ Chí Minh với quốc tế cộng sản Đông Dương những năm 1930 - 1941, qua đó chứng minh tính đúng đắn của luận điểm "chân lý là cụ thể, cách mạng là sáng tạo" và khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh về cách...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Khánh Bật
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 S550t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn