Thể chế kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam: Sách tham khảo

Bao gồm lý luận về thể chế kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường hiện đại, vai trò kinh tế và thể chế kinh tế của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế cùng các giải pháp hoàn thiện

Lưu vào:
Tác giả chính: Lương, Xuân Quỳ
Đồng tác giả: Đỗ, Đức Bình
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.9597 Th250c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn