Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hoá: Sách tham khảo

Giới thiệu khái quát cơ sở lý luận của quản lý hoạt động tư tưởng - văn hoá, đồng thời trình bày những hoạt động quản lý nghiên cứu khoa học Mác-Lênin, hoạt động văn hóa, văn nghệ, giáo dục, đào tạo, xuất bản, báo chí...

Lưu vào:
Tác giả chính: Đào, Duy Quát
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.532 Qu105l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn