Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc thời kỳ đổi mới (VI, VII, VIII, IX, X). Phần 1

Gồm các báo cáo chính trị, cương lĩnh, chiến lược, điều lệ và nghị quyết của Đại hội Đảng theo trình tự các khóa VI, VII và VIII

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương