Tuyển tập ngôn ngữ học

Bao gồm những vấn đề về từ tiếng Việt và các ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam; về thành ngữ, tục ngữ và ca dao trong tiếng Việt; Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngôn ngữ và chính sách ngôn ngữ

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng, Văn Hành
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 495.922 T527t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn