Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo, tín ngưàng: Sách tham khảo

Sách tuyển chọn các bài viết, bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo, tín ngưàng; có bài của một số tác giả viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề tôn giáo, tín ngưàng

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cưú tôn giáo
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn