Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc thời kỳ đổi mới ( Khoá VI, VII, VIII, IX, X). Phần 2

Sách hệ thống các báo cáo chính trị, cương lĩnh, chiến lược, phương hướng, nhiệm vụ, điều lệ Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng cộng sản Việt Nam khóa IX, X.

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đảng cộng sản Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 V115k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn