Trích dẫn APA

(2010). Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Luật Thuế Sử Dụng đất Phi Nông Nghiệp. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010.

Trích dẫn MLA

Luật Thuế Sử Dụng đất Phi Nông Nghiệp. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.