Bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin: Sách chuyên khảo

Sách đề cập chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ phân tích sâu sắc những tác phẩm kinh điển, đánh giá tầm vóc lớn lao, những giá trị, ý nghĩa và sức sống của Chủ nghĩa Mác-Lênin, sự nhận thức và vận dụng sáng tạo vào điều kiện lịch sử cách mạng Việt Nam của Đảng ta...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng, Chí Bảo
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.43 B105c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn