Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam và chính sách đại đoàn kết dân tộc

Làm rõ các vấn đề về đại đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh xã hội vùng dân tộc thiểu số, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, giáo dục, đào tạo và các vấn đề liên quan

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.8 K600y
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn