Trích dẫn APA

(2010). Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam và chính sách đại đoàn kết dân tộc. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Kỷ Yếu Hội Thảo Quốc Gia Cộng đồng Các Dân Tộc Thiểu Số Việt Nam Và Chính Sách đại đoàn Kết Dân Tộc. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010.

Trích dẫn MLA

Kỷ Yếu Hội Thảo Quốc Gia Cộng đồng Các Dân Tộc Thiểu Số Việt Nam Và Chính Sách đại đoàn Kết Dân Tộc. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.