Tập bài giảng: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêNin

Sách trang bị kiến thức cho sinh viên về chủ nghĩa Mác Lênin; đối tượng, phương pháp học tập triết học, nghiên cứu các học thuyết kinh tế, quy luật phát triển cách mạng và triển vọng của CNXH

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Quang Lâm
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.43 T123b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn