Tổng khởi nghĩa tháng tám 1945 ở đồng bằng Bắc Bộ

Sách cung cấp những tư liệu nghiên cứu về quá trình vận động cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945; đánh giá bản chất và thành công cũng như tầm vóc lịch sử của cuộc vận động giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản VN...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đình Cả
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7032 T455k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn