Một số vấn đề về quản lý nhà nước, kinh tế, văn hoá, giáo dục trên thế giới và Việt Nam

Đề cập quản lý Nhà nước, cải cách hành chính, quản lý nguồn nhân lực, kinh nghiệm quản lý nhân sự trên thế giới, quản lý kinh doanh, giáo dục trong thời kỳ mới và một số vấn đề kinh tế -xã hội cần quan tâm nhằm bổ sung hoàn thiện chính sách của Việt Nam trong giai đoạn CNH,HĐH hội nhập thế giới...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Thanh Bình
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Phiên bản:Tái bản lần thứ nhất
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 353 M458s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn