Nghiên cứu xây dựng cương lĩnh Đảng cộng sản Trung Quốc

Khái quát về xây dựng cương lĩnh của Đảng: quan điểm, nghiên cứu, phân tích chính sách và quá trình xây dựng cương lĩnh của Đảng cộng sản Trung Quốc qua các thời kỳ cách mạng, những sáng tạo phát triển cương lĩnh trong sự nghiệp đấu tranh xây dựng CNXH ở Trung Quốc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Chu, Kính Thanh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.251 Ngh305c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn