Chung một bóng cờ: về Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam

Gồm nhiều bài viết dưới hình thức mô tả hoặc hồi tưởng về vai trò và sứ mệnh lịch sử của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta; đặc biệt lần đầu tiên công bố bút tích của Hồ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 Ch513m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn