Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI

Tập văn kiện đại hội Đảng lần thứ XI bao gồm diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc, báo cáo của BCH trung ương Đảng CS Việt Nam khóa X trước đại hội; các báo cáo bổ sung, phát triển cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020; báo...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đảng cộng sản Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Tập văn kiện đại hội Đảng lần thứ XI bao gồm diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc, báo cáo của BCH trung ương Đảng CS Việt Nam khóa X trước đại hội; các báo cáo bổ sung, phát triển cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020; báo cáo tiếp thu giải trình của Đoàn Chủ tịch về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các văn kiện đại hội XI, nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần XI và diễn văn bế mạc đại hội của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Mô tả vật lý:337tr.