Vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - LêNin của Hồ Chí Minh và Đảng ta: thời kỳ trước đổi mới

Sách trình bày những phân tích, luận giải, đánh giá sự vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin trong một giai đoạn lịch sử hơn 30 năm (7/1954-12/1986) của đảng và Nhà nước Việt Nam trong quá trình xây dựng nền kinh tế, xây dựng chế độ chính trị, nền văn hóa, con người và lối sống XHCN, xây dựng đường lối và ch...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Đình Phong (chủ biên)
Đồng tác giả: Phạm, Ngọc Anh (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 V121d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn