Quan điểm kinh tế trong một số tác phẩm kinh điển Mác - LêNin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội: Tài liệu tham khảo

quan điểm kinh tế trong một số tác phẩm kinh điển Mác - Lê nin về thời kỳ quá độ lên CNXH, đặc biệt về thuế và lương thực, một số nhiệm vụ của chính quyền Xô Viết bàn về vấn đề thuế, lương thực, phát triển sự trao đổi giữa nông nghiệp và công nghiệp, phát triển tiểu công nghiệp...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngô, Văn Lương
Đồng tác giả: Phạm, Ngọc Dũng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.412 Qu105đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn