Một số vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng, phát triển văn hoá Việt Nam

Quan điểm của Chủ nnghĩa Mác - Lê nin về xây dựng và phát triển văn hoá ở Việt Nam, kinh nghiệm của một số nước trên thế giới trong xây dựng và phát triển văn hoá và bài học đối với VN, thực tiễn xây dựng và phát triển văn hoá trong những năm đổi mới...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thị Hương (chủ biên)
Đồng tác giả: Trần, Kim Cúc
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 306.09 M458s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn