Vấn đề dân tộc và công tác dân tộc

Gồm một số bài viết và công trình tiêu biểu của đồng chí Bế trường Thành phó Chủ nhiệm UBDT của Chính phủ; làm rõ vấn đề dân tộc ở Việt Nam; đường lối chính sách của Đảng và nhà nước đối với đồng bào dân tộc và công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bế, Trường Thành
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.8 V121đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn