Về những điểm mới của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011): Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu các văn kiện Đại hội XI

Cuốn sách tập trung phân tích làm rõ những điểm mới của lương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (bổ sung phát triển năm 2011) về định hướng lớn trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, định hướng xây dựng hệ thống chính trị...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Văn Linh
Đồng tác giả: Nguyễn, Tiến Hoàng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 V250n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn