Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội XI của Đảng

Cuốn sách giới thiệu 87 thuật ngữ trong văn kiện Đại hội XI của Đảng: Cương lĩnh xây dưụng đất nước lên CNXH ( bổ sung và phát triển năm 2011), chiến lược phát triển kinh tế-xã hội năm 2011-2020, báo cáo chính trị của BCHTW Đảng khoá X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Thạo (chủ biên)
Đồng tác giả: Nguyễn, Viết Thông
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.03 T310h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn