Phiên toà sơ thẩm dân sự - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Những vấn lý luận đề cơ bản về phiên toà sơ thẩm dân sự; thực tiễn Việt Nam về vấn đề này; các biện pháp để hoàn thiện pháp luật về phiên toà sơ thẩm dân sự ở Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Thị Huyền
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 347.02 Ph305t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn