Học thuyết Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Những giá trị vĩnh hằng

Sách trình bày bản chất khoa học, tính đảng, tính chiến đấu của chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư trưởng Hồ Chí Minh; cung cấp lý do phải giữ vựng nguyên tắc kiên trì chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng cộng sản Việt Nam; tính tất yếu lịch sử và quy luật phát triển khách quan của học thuyết n...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Bá Dương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.532 H419t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn