Gửi nội dung này: Trách nhiệm xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường: