Nghiên cứu, xác minh tư liệu và địa chỉ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và hoạt động ở nước ngoài từ năm 1911 đến năm 1941

Hội thảo khoa học nghiên cứu xác minh tự liệu và địa chỉ của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và hoạt động từ năm 1911 đến năm 1941 gồm nhiều bài viết tìm hiểu 30 năm Bác sống và làm việc tại nước ngoài, mối quan hệ của Người với quốc tế để xác lập con đường chiến lược của cách mạng Việt Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.703 Ngh305c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn