Tài liệu Hỏi - Đáp các Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lâng thứ XI của Đảng: Dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân

Dưới dạng hỏi đáp tài liệu phân tích, luận giản những nội dung cơ bản của các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 T103l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn