Hướng dẫn mới thi hành Luật bảo vệ môi trường 2011: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và các quy định mới về quản lý chất thải, rắn, khí thải

Về Luật bảo vệ môi trường 2011 và hướng dẫn thi hành: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và các quy định mới về quản lý chất thải rắn, khí thải

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.046 H561d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn