Học thuyết giá trị thặng dư trong thời đại ngày nay

Tài liệu nghiên cưú học thuyết giá trị thặng dư của Mác trong thời đại ngày nay, nêu lên những điểm không còn phù hợp, từ đó tìm ra ý nghĩa, phương pháp luận, vận dụng để phù hợp với thực tiễn của nước ta ở thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.01 H419t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn