Các giá trị truyền thống và con người Việt nam hiện nay: Chương trình khoa học công nghệ KX 07\

Nội dung nghiên cưú quá trình hình thành, phát triển và biến đổi của các truyền thống Việt nam, phân tích nội dung cấu thành truyền thống Việt nam trong mối quan hệ với bản sắc văn hóa dân tộc; đánh giá khách quan mặt mạnh, mặt yếu của di sản truyền thống; đưa ra những phương hướng, giải pháp để giả...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan, huy Lê
Đồng tác giả: Vũ, minh Giang
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 390.09 C101g
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn