Quan điểm của C.Mác, Ph. Ăngghen V.l.LêNin, Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam về Báo Chí

Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của báo chí; quan điểm của các vị lãnh tụ: C. Mác, Ph. Ăng ghen, Lê Nin, Hồ Chí Minh về báo chí vô sản; quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về báo chí cách mạng

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngô, Kim Ngân (chủ biên)
Đồng tác giả: Lê, Văn Toan (chủ biên), Nguyễn, Thị Phương Thảo (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 070.172 Qu105đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn