Tập bài giảng về quan điểm chính trị trong một số tác phẩm kinh điển Mác - Lênin

Sách gồm 13 bài giảng dùng cho các chương trình đào tạo đại học và sau đại học các bộ môn khoa học Mác - Lênin, trình baft một số phương pháp nghiên cứu, giới thiệu tác phẩm kinh điển Mác Lênin trên lĩnh vực chính trị; quan điểm chung và phương pháp vận dụng, phát triển sáng tạo quan điểm của chủ ng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Ngọc Linh (chủ biên)
Đồng tác giả: Nguyễn, Thanh Tuấn (chủ biên), Trần, Nguyễn Tuyên (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.43 T123b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn