Diễn biến lịch sử 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975)

Tóm lươc lịch sử 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ qua đường lối kháng chiến của Đảng, phong trào đấu tranh của nhân dân và những chiến dịch tiêu biểu

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị - Hành chính, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương