Chức năng, nhiệm vụ của quân đội nhân dân Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Sách trình bày chức năng, nhiệm vụ của quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các thời kỳ Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN; những bài học kinh nghiệm và dự b...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Văn Lượng (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 355.009 Ch552n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn