Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 11: (1963 - 1965)

Tập 11 của bộ sách HCM toàn tập, gồm 227 bài, bổ sung mới 45 bài trong đó có 13 bài lần đầu tiên được công bố bao gồm những bài nói, bài viết của Chủ tịch HCM từ tháng 1-1963 đến tháng 12 năm 1965; phản ánh tư tưởng của Người trong giai đoạn lãnh đạo toàn đảng, toàn dân, toàn quân tiến hành xây dựng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn