Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hoá trong thời kỳ đổi mới

Khái quá quá tình Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong những năm đất nước tiến hành công cuộc đổi mới (1986-6/1996); những năm đầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1996-2001); những năm đầu thế kỷ 21; tổng kết một số thành tựu, hạn chế và kinh nghiệm trong quá trình Đản...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Danh Tiên
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 Đ106l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn