Xây dựng chỉnh đốn Đảng một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Sách đề cập tới những vấn đề về lý luận và thực tiễn, những kinh nghiệm, kết luận về công tác xây dựng Đảng như: công tác xây dựng đảng về chính trị, xây dựng đảng về tổ chức cán bộ, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Phú Trọng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Phiên bản:lần thứ hai có bổ sung, điều chỉnh
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 X126d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn