Hồ Chí Minh tuyển tập\

Tuyển tập gồm những văn kiện quan trọng như sách, bài báo, tham luận, thư, báo cáo, diễn văn và lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ năm 1920 đến năm 1960 và được chia làm 3 thời kỳ 1920-1945, 1945-1954, 1954-1960

Lưu vào:
Tác giả chính: Hồ, Chí Minh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Sự thật, 1960
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn