Báo chí và thông tin đối ngoại: Sách chuyên khảo dành cho học viên, nhà quản lý về báo chí, quan hệ quốc tế, PR, chính trị..

Sách trình bày lý luận chung về lĩnh vực truyền thông đại chúng, báo chí, thông tin đối ngoại; giới thiệu tổng quan về truyền thông đại chúng ở Việt Nam, đường lối chính sách của đảng Nhà nước về truyền thông đại chúng, công tác đối ngoại, thông tin đối ngoại; các thể lọai báo chí sử dụng trong truy...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Thanh Bình (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 070.4 B108c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn