Mấy vấn đề về đạo đức học Mácxít và xây dựng đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

Sách phân tích những vấn đề về đạo đức học Mácxít, vai trò và nguyên tắc đạo đức xã hội chủ nghĩa; thực trạng, phương hướng và giải pháp chủ yếu khắc phục sự suy thoái đạo đức lối sống hiện nay, đặc biệt là đối với cán bộ đảng viên...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thế Kiệt
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 171.7 M126v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn