Một số vấn đề kinh tế - xã hội nảy sinh trong quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá ở Việt Nam: qua khảo sát ở các tỉnh miền núi phía Bắc

Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội nảy sinh trong quá tình công nghiệp hoá, đô thị hóa từ năm 2005 đến nay qua khảo sát ở một số địa phương miền núi phía Bắc; quan điểm và giải pháp cơ bản giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội nảy sinh trong quá trình...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ, Văn Đức
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 300.9597 M458s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn