Quan hệ Mỹ - Trung Quốc thập niên đầu thế kỷ XXI

Sách phân tích những nhân tổ chủ yếu chi phối quan hệ Mỹ-Trung Quốc; sự điều chỉnh định hướng chiến lược toàn cầu mới của Mỹ đối với Trung Quốc; phân tích thực trạng quan hệ Mỹ-Trung Quốc tên các mặt chính trị, kinh tế, quân sự an ninh giai đoạn 2001-2010 để ý giải sự điều chính chiến lược của Mỹ đố...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Khương Thuỳ (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 327.73 Qu105h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn