Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (đã sửa đổi, bổ sung áp dụng từ tháng 8 - 2012) - Quản lý tài chính, sử dụng các quỹ, kinh phí ngân sách năm 2013

Sách hệ thống văn bản pháp luật về luật ngân sách và hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (áp dụng từ tháng 8-2012); hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; hướng dẫn quản lý tài chính, quản lý và sử dụng các quỹ, kinh phí ngân sách nhà nước; chế độ công tác phí, mua sắm tài sản nhà...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ái Phương (sưu tầm)
Đồng tác giả: Thu Huyền (sưu tầm)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tài chính, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 352.4 H250t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn